Gordon Douglas

They Call Me Mister Tibbs
Barquero
next page